Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

krecia
3853 8077
Reposted fromgingerowaa gingerowaa viascorpix scorpix
9706 4f8f 500
Reposted fromequineribbon equineribbon viazapachsiana zapachsiana
krecia
krecia
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
krecia
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele.
To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie.
Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.
Chodzi o to, żeby spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem i która Ci w tym pomoże.
Reposted fromchangecolour changecolour viazapachsiana zapachsiana

May 10 2015

2919 3322 500
Reposted fromtwice twice
krecia
Reposted frommayamar mayamar viajeannes jeannes
krecia
1951 8945
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadhairday badhairday

May 07 2015

krecia
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaretaliate retaliate
krecia

May 03 2015

krecia
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

May 01 2015

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viascorpix scorpix
4931 0f4f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix
krecia
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

April 18 2015

5546 3256 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viakerosine kerosine
krecia
1069 1437
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
krecia
krecia
7564 3617 500
Reposted frompianotea pianotea viascorpix scorpix
7257 cc6b 500
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl