Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

krecia

February 21 2018

krecia
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
krecia
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
krecia
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viazapachsiana zapachsiana
5155 0e77

June 11 2017

krecia
4808 2d74 500
Reposted fromfilology filology viasmaller smaller
krecia
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix

May 06 2017

krecia
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
krecia
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viairbjarbirb irbjarbirb

March 19 2018

krecia

February 21 2018

krecia
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
krecia
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
krecia
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viazapachsiana zapachsiana
5155 0e77

June 11 2017

krecia
4808 2d74 500
Reposted fromfilology filology viasmaller smaller
krecia
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix

May 06 2017

krecia
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

February 21 2018

5155 0e77

June 11 2017

krecia
4808 2d74 500
Reposted fromfilology filology viasmaller smaller
krecia
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl